(روزها (جلد یکم: خاطرات 1318-1308

(روزها (جلد یکم: خاطرات 1318-1308
Pages:
289
Genre:
Published:
1993 by انتشارات یزدان
Goodreads Rating:
3.85
ISBN10:
9646545114
Language
Series

...ما پیام‌آور قرون هستیم، نسلی هستیم‌که گذشته‌های دور در وجود ما به‌دوران جدید پیوندخورده‌است، سری به‌گذشته داشته‌ایم و سری به‌آینده. هیچ‌نسلی –نه پیش‌از ما و نه بعد از ما– این امتیاز بی‌بدیل را نیافته‌است و نیابد که آنچه ما دیده‌ایم ببیند. آنچه ما از اکنون دیدیم، گذشتگان ما ندیده‌بودند، و آنچه از گذشته دیده‌ایم، کسانی‌که چندی‌بعد از ما آمده‌اند امکان دیدنش را نیافته‌اند. علاوه‌براین، ما برسر راه شرق و غرب نشسته‌ایم، مای ایرانی در این‌دورۀ خاص؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم، مردِ دومَرده‌ایم: هم از شرق نصیب داریم و هم از غرب، «نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه»... و حال‌آنکه یک‌مرد مغرب‌زمینی تنها می‌تواند از غرب خود خبرداشته‌باشد. پس این‌گوینده هرکه باشد و با هردرجه از اعتبار، ازآنجا که راه‌نشین «چهار مرز» است: شرق و غرب و قدیم و جدید، به حرف‌هایش گوش‌دهیم.