کتاب عظیم سحر جوزانی

کتاب عظیم سحر جوزانی
Pages:
86
Genre:
Published:
November 27th 2013 by H&S Media
Goodreads Rating:
3.20
ISBN13:
9781780833750
ISBN10:
178083375X
Language

کتاب عظیم سحر جوزانی، در علم طلسمات و تسخیر روحانیات و استخراجات مواکلین علوی، سماوی و سفلی ارضی و پریان و احضار ختومات و عزائم جنیان بر اساس علم سیمیا-ریمیا-کیمیا-هیمیا و علم اوفاق و اوراد و اعداد مجربه در ختومات انس و موکل و رموزات مفیده در ادعیات کارگشایی و بخت گشائی و طلب فرزند، محبت و رزق و روزی و فروش متاع، تسخیر مخلوقات زنده چه ناطق و چه صامت و باطل کردن جادو و مطالب مجهوله و ….